REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Instytut Luisa”

Spis treści

DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE – wymagania techniczne i ogólne zasady korzystania ze Sklepu

KONTO KLIENTA – zakładanie i logowanie

INFORMACJE O PRODUKTACH

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW

CENY

PŁATNOŚCI

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

REKLAMACJA – Towary fizyczne

REKLAMACJA – Przedmiot świadczenia cyfrowego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

NEWSLETTER – Umowa o dostarczenie Newslettera

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DEFINICJE

 1. Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy „Instytut Luisa” dostępny pod adresem internetowym https://instytutluisa.pl/sklep
 2. Sprzedawcą jest Dominik Galimurka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D&G Company Dominik Galimurka, z siedzibą w Katowicach przy ul. Mieszka I 5 lok. 212, 40-877 Katowice, posiadającym nr NIP 648-255-68-67 oraz nr REGON 241641264.

Dane kontaktowe i siedziba Sprzedawcy dla Klientów:

Adres pocztowy: Instytut Luisa – ul. Hanki Ordonówny 3A, 41-200 Sosnowiec

Adres poczty elektronicznej: info@instytutluisa.pl

Kontakt telefoniczny: +48 791-11-46-45

 1. Cena – określona w złotych polskich lub innej walucie kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży.
 2. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca przygotuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, przekaże zamówiony Produkt przewoźnikowi celem doręczenia do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
 3. Dzień/Dni robocze lub Dzień/Dni – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego. W szczególności Klientem jest osoba, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie/zawiera Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Konto Klienta lub Konto – konto utworzone, utrzymywane i udostępnione Klientowi w ramach Sklepu internetowego. Utworzenie konta wymaga rejestracji Klienta w Sklepie. Rejestracja i utworzenie Konta przebiega jednocześnie.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu internetowego, w tym w szczególności składający zamówienie/zawierający Umowę sprzedaży, w celu niezwiązanym bezpośrednio jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Newsletter – dostarczanie informacji o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie. Treść cyfrowa, w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie.
 8. Niezgodność – jest to niezgodność Towaru fizycznego z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 ustawy o prawach konsumenta), albo niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 ustawy o prawach konsumenta).
 9. Polityka prywatności – odrębny dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę.
 10. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Konto, Towar cyfrowy lub Newsletter.
 11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego, który to wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej -wpisanej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Produkt lub Produkty/Towar – Produkt/towar fizyczny lub towar cyfrowy stanowiący asortyment Sklepu internetowego.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 14. Umowa – umowa wskazana w Regulaminie, w tym szczególnie umowa w nim zdefiniowana.
 15. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Klientowi Newsletter, przez czas nieoznaczony, a Klient zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe.
 16. Umowa o dostarczanie (zakup) Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Klientowi Towar cyfrowy, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę.
 17. Umowa o Usługę udostępnienia Konta Klienta (Umowa udostępnienia Konta) – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać – udostępnić Klientowi Konto, a Klient zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe.
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się odebrać Produkt i zapłacić Sprzedawcy cenę Produktu (zamówienie i zakup Produktu). Powyższe stosuje się odpowiednio do Towaru cyfrowego i zawarcia Umowy o zakup Towaru cyfrowego.
 19. Usługa udostępnienia Konta Klienta (udostępnienie Konta) – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu, utrzymywaniu i udostępnieniu Konta Klientowi przez Sprzedawcę.
 20. Towar fizyczny – asortyment tj. dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 21. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Klient, w szczególności takie jak np. książka elektroniczna (ebook), nagranie audio, nagranie audiowizualne, grafika
 22. Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy, w tym szczególnie Umowy sprzedaży lub Umowy o zakup Towaru cyfrowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE – wymagania techniczne i ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a w tym szczególnie zawierania Umowy o Usługę udostępnienia Konta Klienta, Umowy sprzedaży, Umowy dostarczenia Newslettera, Umowy dostarczenia Towaru cyfrowego, w ramach Sklepu, jak również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i kodeksem cywilnym.
 2. Wymagania techniczne. Do przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego, w tym korzystania z funkcjonalności i usług Sklepu, niezbędne jest:
 1. posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
 2. aktywne połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych typu Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari z obsługą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie cookies,
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Przeglądanie Produktów nie wymaga rejestracji.
 2. Składanie zamówień i zakup Produktów możliwy jest po zarejestrowaniu (utworzeniu Konta Klienta) lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia i zakupu Produktów bez dokonywania rejestracji (utworzenia Konta Klienta), jak również po zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 3. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Regulaminu oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych osób.
 4. Klient powinien korzystać ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta lub osoby z nim jakkolwiek powiązane, treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (SPAM), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie złośliwego oprogramowania lub urządzeń o co najmniej zbliżonej skuteczności.
 7. Wyłączne prawa do wszelkich treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu, w tym szczególnie do zdjęć, elementów tekstowych, grafik, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków towarowych, przysługują Sprzedawcy lub jego partnerom handlowym. Treści te stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz osobistych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Ich pobieranie lub wykorzystywanie wymaga każdorazowo uzyskania zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zastrzeżeniem, że Klient może korzystać z ww. treści wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu w zakresie własnego użytku osobistego.
 8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia lub utworzenia Konta.

KONTO KLIENTA – zakładanie i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy Klientom drogą elektroniczną Usługę udostępnienia Konta Klienta Sklepu internetowego.
 2. Utworzenie Konta jest opcjonalne. Klient może złożyć Zamówienie i zakupić Produkty bez utworzenia Konta, ale po podaniu niezbędnych danych do Zamówienia i zakupu Produktów oraz zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 3. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu – po zalogowaniu do niego, w tym do:
 1. wprowadzania, przechowywania, edytowania lub usuwania danych, w tym adresów dostawy;
 2. składania zamówień i realizowania zakupów Produktów;
 3. przeglądania historii zamówień i zakupów Produktów.
 1. Klient może utworzyć Konto po wyborze na stronie głównej Sklepu zakładki „Zaloguj się” – zarejestruj/utwórz Konto Klienta lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie.
 2. Utworzenie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Warunkiem utworzenia Konta jest zaakceptowanie Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności.
 3. Po wypełnieniu i przekazaniu formularza, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesłane zostanie powiadomienie o utworzeniu Konta. Po otrzymaniu powiadomienia, Klient powinien potwierdzić fakt utworzenia Konta – wykonując czynności wskazane w treści ww. powiadomienia. Z tą chwilą proces utworzenia Konta zostaje zakończony a pomiędzy Klientem i Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa o udostępnienie Konta.
 4. Utworzenie Konta w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne a usługa ta jest świadczona przez czas nieokreślony.
 5. Do Konta Klient loguje się podając indywidualny Login oraz Hasło.
 6. Konto Klienta jest zabezpieczone hasłem nadawanym indywidualnie przez Klienta. Hasło musi się składać z minimum 10 znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych.
 7. W przypadku braku dostępu do Konta, Klient wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia takiego dostępu. W przypadku braku zrealizowania ww. wezwania w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, Klient może od Umowy udostępnienia Konta odstąpić. Niezależnie od powyższego, w przypadku braku dostępu do Konta, Klient może odstąpić od Umowy o udostępnienie Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta Umowy o udostępnienie Konta, co nie wpływa jednak na wykonanie uprzednio zawartych Umów, zarchiwizowanie danych wymaganych przepisami prawa, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. Sprzedawca może usunąć Konto jak również ograniczyć Klientowi dostęp do Produktów i funkcjonalności Sklepu w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się, za pośrednictwem Sklepu, zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności naruszył dobre imię innych Klientów Sklepu lub Sprzedawcy, nie przestrzegał postanowień Regulaminu, korzystał ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesłał lub umieścił w ramach Sklepu niezamówioną informację handlową (SPAM).
 1. Klient, którego Konto zostało usunięte może dokonać powtórnej rejestracji i utworzenia Konta wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 2. Klient, któremu ograniczono dostęp do Produktów i funkcjonalności Sklepu, może ponownie uzyskać ww. dostęp, wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może – z ważnych powodów – w każdym czasie rozwiązać Umowę o udostępnienie Konta za 1 (jedno) – miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ważne powody rozumiane są jako:
 1. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi bądź zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się Regulamin, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług lub Produktów objętych Regulaminem;
 2. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o udostępnienie Konta Klienta przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 2. Wypowiedzenie Umowy o udostępnienie Konta Klienta skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego, co nie wpływa jednak na wykonanie uprzednio zawartych Umów, zarchiwizowanie danych wymaganych przepisami prawa, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi udostępnienia Konta w przypadku konieczności dostosowania jej do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych do korzystania z Konta; decyzji o usprawnieniu Usługi udostępnienia Konta (nowe funkcjonalności i/albo modyfikacje funkcjonalności); obowiązku dostosowania Usługi udostępnienia Konta do aktualnego stanu prawnego. Tego typu zmiany nie wiążą się z kosztami dla Klienta.
 4. Sprzedawca informuje o dokonanej zmianie Usługi udostępnienia Konta poprzez umieszczenie na Koncie stosownej informacji o zmianach. Sprzedawca może również dostarczyć tę informację na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku gdy zmiana Usługi udostępnienia Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na korzystanie z Konta, Sprzedawca poinformuje Klienta o zakresie, istocie i terminie planowanej zmiany jak również o prawie Klienta do odstąpienia od Umowy o udostępnienie Konta w terminie 30 (trzydziestu)dni licząc od dnia wprowadzenia zmiany. Informacja ta zostanie doręczona Klientowi na jego adres poczty elektronicznej w rozsądnym terminie przed wprowadzeniem takiej zmiany.

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są nowe.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość istnienia nieznacznych różnic w produktach wykonanych w ramach ich serii. Wszelkie różnice wynikają ze specyfiki wykonywania Produktów, ale nie świadczą o jego wadliwości.
 4. Sprzedawca informuje, że Produkty powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dołączone do Produktów lub są wskazane na etykiecie Produktów.
 5. Sprzedawca informuje, że w rzeczywistości Produkty mogą różnić się kolorystycznie od swoich odpowiedników na ilustracjach zamieszczonych w Sklepie internetowym, a to ze względu na urządzenie (i jego parametry techniczne), z którego korzysta Klient odwiedzając Sklep internetowy. Tym samym Klient ma świadomość, że tego typu cechy Produktów należy traktować poglądowo.
 6. Każdemu produktowi przyporządkowana jest cena zakupu.
 7. W odniesieniu do Towarów Cyfrowych, Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAKUPÓW

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Niezbędnym elementem składania Zamówienia i zakupu Produktów jest przekazanie niezbędnych danych osobowych, zaakceptowanie Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności. Brak, któregokolwiek z tych elementów w toku procedury składania Zamówienia i realizacji zakupów, uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia i realizację zakupów w Sklepie.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. wybrać sposób dostawy;
 4. wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 5. wpisać dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia (w przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać fakturę VAT);
 6. wybrać formę płatności;
 7. zaakceptować Zamówienie znajdujące się w „Koszyku zamówień”
 8. zaznaczyć okno dotyczące zaakceptowania Regulaminu oraz zapoznania się z Polityką Prywatności,
 9. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 10. wybrać formę płatności.
 1. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktów, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 2. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone Zamówienie.
 3. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia (w przypadku Klientów nie posiadających Konta), zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Klient powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Produktu w ciągu 24/48 godzin od otrzymania wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Za płatność uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie jest anulowane w ciągu 1 (jednego) Dnia od Dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia – a tym samym Sprzedawca odstępuje w ww. terminie od Umowy sprzedaży, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.
 7. W przypadku braku w magazynie Sprzedawcy zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku Zamówienie może być anulowane.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony Produkt. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.

CENY

 1. Podane ceny zawierają należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w złotych polskich. Cena może być wyrażona w innej walucie niż złoty polski.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta. Ceny podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu. Ceny dostawy widoczne są w trakcie realizowania transakcji zakupowej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Zasady promocji czy kodów rabatowych będą określone w regulaminie poszczególnych promocji czy kodów. Promocje nie łączą się, chyba że przewidziano inaczej w regulaminie promocji.
 6. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu/towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem ww. obniżki.
 7. Jeżeli dany Produkt/towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu/towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. W przypadku Produktów/towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w pkt. 6 i 7, nie mają zastosowania.
 9. Do reklamy towaru lub usługi wraz z ceną ww. postanowienia stosuje się odpowiednio.

PŁATNOŚCI

 1. Sklep internetowy przewiduje formy płatności, o których mowa na stronach Sklepu internetowego, w tym płatności typu online.
 2. Płatności online są obsługiwane przez podmioty będące niezależnymi operatorami tego typu płatności, którzy jednocześnie posiadają status odrębnego administratora danych osobowych Klienta.
 3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności – po potwierdzeniu wykonania pełnej płatności.
 4. Pełna płatność oznacza łącznie płatność ceny za Produkty Zamówienia oraz koszt dostawy.
 5. Za płatność uznaje się Dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu możliwa jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie innych krajów wskazanych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Na stronie internetowej Sklepu może być wskazana informacja o liczbie Dni, w ciągu których nastąpi wysłanie przesyłki z Produktem. Powyższa informacja stanowi orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktów do Klienta. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu oraz wybranego sposobu dostawy Produktów. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości Zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczaniu Produktu przed zawarciem Umowy.
 4. W zależności od wybranego sposobu dostawy Produktów, do Klienta wysyłana komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji Zamówienia.
 5. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych przewoźników, których lista dostępna jest na stronie internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje o zasadach realizowania dostawy zawarte są na stronach internetowych poszczególnych przewoźników. Przewoźnicy posiadają status niezależnych i profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność polegającą na doręczaniu przesyłek, za działanie których Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Każdy z przewoźników posiada status odrębnego od Sprzedawcy administratora danych osobowych Klienta.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta lub przewoźnika, w szczególności w przypadku wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie Produktów.
 7. Kupujący powinien sprawdzić dostarczoną przesyłkę w obecności przewoźnika. Jeśli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą jak również wnieść bezpośrednio reklamację do przewoźnika.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawa konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Zwrot Towaru fizycznego powinien nastąpić w stanie niezmienionym.
 2. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, z następujących przyczyn:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży,
 3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;
 4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. W celu odstąpienia od Umowy Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać pisemne oświadczenie na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może również złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest dobrowolne, niemniej każdorazowo Klient musi zawrzeć w nim: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane Zamówienia, datę dostarczenia, opis ujawnionej Niezgodności, wskazanie przyczyny będącej podstawą oświadczenia (przyczyny wskazane są w pkt. 2 powyżej), oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru fizycznego wraz ze wskazaniem obniżonej ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru fizycznego niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru fizycznego zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 2. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 3. Klient może odstąpić od zakupu wszystkich lub wybranych Produktów, z zastrzeżeniem, że w  przypadku kiedy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet – odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu czy pakietu.
 4. Zwrot Produktu zakupionego w promocji, w której warunkiem przyznania rabatu był zakup więcej niż jednego Produktu oznacza odstąpienie od Promocji i jest możliwy pod warunkiem zwrotu wszystkich Produktów, których łączny zakup uprawniał do skorzystania z promocji.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, na koszt Sprzedawcy.
 8. Koszty zwrotu Produktu bezpośrednio ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem, że jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikający z wybranego przez niego sposobu dostarczenia przesyłki jak również kosztów zwrotu Produktu.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a ponadto gdy:
 1. Towar fizyczny jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Towar fizyczny jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia;
 3. Towar fizyczny jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Towar fizyczny jest rzeczą, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
 5. Towar fizyczny jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem komputerowym dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub na adres: Instytut Luisa – ul. Hanki Ordonówny 3A, 41-200 Sosnowiec. Zwracany Towar należy odesłać również na ten adres.

REKLAMACJA – Towary fizyczne

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów będących Przedsiębiorcami jest wyłączona a dalsze postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta; oraz niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych jak i prawnych.
 3. Produkt musi być zgodny z Umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny, w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 5. Różnice wynikające z właściwości Produktu (o czym mowa w Regulaminie) nie stanowią podstawy reklamacji. Nie ma to wpływu na przysługujące Klientowi prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w szczególności w przypadku, Niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także w przypadku, gdy działania podejmowane przez Sprzedawcę są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru fizycznego Klientowi i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru fizycznego do użycia jest dłuższy.
 8. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klientowi przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. ustawy o prawach konsumenta.
 9. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie naprawy Towaru fizycznego albo wymiany Towaru fizycznego.
 10. Reklamacja może być zgłoszona elektronicznie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listownie na adres: Instytut Luisa – ul. Hanki Ordonówny 3A, 41-200 Sosnowiec, lub składając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie, w innej formie np. pisemnej.
 11. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia i Produktu/ów czy Towaru/ów fizycznych oraz informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (np. wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie ww. informacji przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie ww. danych w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji. Powyższe stosuje się odpowiednio w stosunku do Niezgodności.
 12. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 13. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient powinien złożyć Produkt podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie na swój koszt.
 14. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w tym terminie zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie z tym, że:
 1. W przypadku otrzymania żądania Klienta dotyczącego naprawy Towaru, Sprzedawca może dokonać wymiany tego Towaru, a to gdy wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów,
 2. W przypadku otrzymania żądania Klienta dotyczącego wymiany Towaru, Sprzedawca może naprawić Towar, a to gdy wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów,
 3. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży,
 4. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru fizycznego, który następnie został wymieniony.
 2. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, w tym poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR (Online dispute Resolution)  stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zostało uregulowane w rozdziale pt. „Prawo odstąpienia od umowy”.

REKLAMACJA – Przedmiot świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą: Umów o udostępnienie Konta (w tym niezgodności usługi z tą umową); Umów o dostarczenie Newslettera (w tym niezgodności usługi z tą umową); Umów o dostarczenie Towaru cyfrowego (w tym niezgodności Towaru z tą umową).
 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
 1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 2. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
 1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 1. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 2. W celu złożenia reklamacji tego rodzaju stosuje się odpowiednio przepisy dot. Reklamacji, w tym dotyczące adresu doręczenia Reklamacji.
 3. Do rozpatrzenia reklamacji tego rodzaju stosuje się odpowiednio przepisy dot. Reklamacji.
 4. Do terminu poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji tego rodzaju stosuje się odpowiednio przepisy dot. Reklamacji.
 5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny (co nie dotyczy Konta lub Newslettera) albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania,
 3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. W pozostałym zakresie dot. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału pt. „Prawo odstąpienia od umowy”.
 2. Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz innych przepisów właściwych w tym zakresie. Szczegółowe informacje uregulowane zostały w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem ….

NEWSLETTER – Umowa o dostarczenie Newslettera

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu Zamówienia lub na stronie internetowej Sklepu; wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również zaakceptowali Regulamin i zapoznali się z Polityką Prywatności. W ten sposób pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa o dostarczenie Newslettera.
 3. Umowa o dostarczenie Newslettera realizowana jest nieodpłatnie.
 4. Umowa o dostarczenie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Newsletter jest dostarczany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Newsletter zawiera w szczególności aktualne wydarzenia, informacje o ofercie Produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Newsletter nie jest aktualizowany.
 7. Częstotliwość dostarczania Newslettera zależy od Sprzedawcy.
 8. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres poczty elektronicznej, na który jest dostarczany Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, znajdujący się każdorazowo w dostarczonym Newsletterze.
 9. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Na podstawie art. 27 i n. ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, wymaga złożenia przez Klienta do Sprzedawcy stosownego oświadczenia w tym zakresie. W tym celu przepisy Regulaminu o odstąpieniu od Umowy stosuje się odpowiednio.
 11. Sprzedawca zaprzestaje dostarczania Klientowi Newslettera, a tym samym Umowa o dostarczenie Newslettera ulega rozwiązaniu, niezwłocznie po otrzymaniu którejkolwiek z ww. informacji od Klienta. Umowa o dostarczenie Newslettera ulega rozwiązaniu również w przypadku, w którym Sprzedawca zaprzestanie dostarczania Newslettera Klientowi w wyniku rezygnacji ze świadczenia usługi tego rodzaju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy o prawach konsumenta lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. W przypadku rozbieżności w interpretacji należy przyjąć jako wiążącą interpretację, która pozostaje w zgodzie z powołanymi przepisami.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej, jednak bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku zmiany przedmiotu swojej działalności; wprowadzenia nowych usług, funkcjonalności lub ich zmiany, zaprzestania ich świadczenia lub ich modyfikacji; zmian technicznych i technologicznych Sklepu internetowego; obowiązków prawnych regulujących działalność Sprzedawcy lub regulujących działanie Sklepu internetowego.
 7. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Do Umów sprzedaży i Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 8. Klient, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 9. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy.
 10. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów oraz umowy o świadczenie usług następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.
 12. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 13. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony www. i pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu Internetowego w dniu ____________

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Dane osoby odstępującej od umowy:

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów (Towar fizyczny lub Towar cyfrowy – właściwe proszę podkreślić):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numer zamówienia/ nazwy Produktów: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data zakupu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dane do dokonania zwrotu zapłaconej ceny:

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rachunek bankowy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numer telefonu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uwagi dotyczące Produktu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________________ _______________________

miejscowość, data podpis